Reglement

Wij zijn heel fier op onze mooie lokalen en dit willen we zo houden. Daarom hebben we een reglement waar iedereen zich aan moeten houden.

 • De door de Verhuurder aangewezen beheerder heeft te allen tijde het recht het terrein en het pand te betreden en controle uit te oefenen op de aanwezigheid van het aantal personen en de naleving van onderhavige overeenkomst.
 • De Verhuurder stelt aan de Huurder een sleutel van het gebouw ter beschikking. De overdracht van de sleutel vindt in overleg met de beheerder plaats.
 • De Huurder verplicht er zich toe het terrein en het pand te onderhouden in de staat zoals aangetroffen bij de aanvang van de huurtermijn.
 • Beschadigingen aan het pand en/of het terrein (inclusief alle aanwezige eigendommen van de Verhuurder) dienen onmiddellijk door de Huurder aan de beheerder gemeld te worden.
 • Het is de Huurder uitdrukkelijk verboden tegen muren, deuren, bomen e.d. voorwerpen of plakkaten aan te brengen.
 • Zonder toestemming van de Verhuurder is het de Huurder niet toegestaan gebruik te maken van het aanwezige pionierhout.
 • Het terrein, het pand en de inventaris dienen door de Huurder bij het verlaten volledig te zijn schoongemaakt. De Verhuurder heeft het recht – bij niet of onvoldoende naleving hiervan – € 50,00 van de waarborgsom in te houden.
 • De Verhuurder heeft het recht alle kosten die voortvloeien uit niet of onvoldoende naleving van de overeengekomen voorwaarden in te houden van de borgsom.
 • Zonder toestemming van de Verhuurder is het voor de Huurder verboden op het terrein te graven.
 • Het is de Huurder ten strengste verboden iets van de op het terrein aanwezige beplanting te beschadigen, te rooien of te kappen.
 • Het is verboden kampvuren aan te leggen. Ingrijpen door de bevoegde instanties is bij niet-naleving geheel voor rekening en verantwoording van de Huurder, terwijl de Verhuurder het recht heeft de borgsom geheel in te houden.
 • De Huurder dient al het afval (restafval, PMD, groente- en fruitafval) gescheiden in zakken in de containers te deponeren. Ook glas en papier dient apart verzameld te worden.
 • De Huurder dient de rust in de omgeving na 22.00 uur te respecteren en ten allen tijde de overlast voor derden te beperken. Bij klachten over geluidshinder door derden heeft de Verhuurder het recht de borgsom geheel in te houden. Ingrijpen van de bevoegde instanties, en daarbij horende boetes of Gemeentelijke Administratieve Sancties, zijn daarenboven volledig voor rekening en verantwoording van de Huurder.
 • De Verhuurder aanvaardt jegens de Huurder geen enkele aansprakelijkheid dan deze waartoe hij wettelijk verplicht is volgens de geldende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 • Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein. De beheerder duidt de plaats aan waar de auto’s geparkeerd mogen worden.